Síla myšlenky je neviditelná jako semeno, ze kterého vyroste obrovský strom. Je však příčinou viditelných změn v životě člověka. (L.N.Tolstoj)

Obchodní podmínky

 1. Základní ustanovení
 2. Přihlášení do kurzu
 3. Platební podmínky
 4. Storno podmínky
 5. Organizace kurzů
 6. Reklamační řád
 7. Záruka získaných znalostí
 8. Organizační změny
 9. Ochrana autorských práv
 10. Ochrana osobních údajů

Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně je společnost ICT Pro, s. r. o., IČ 46971441, DIČ CZ46971441, se sídlem Sochorova 3209/38, 616 00 Brno-Žabovřesky, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Brně, sp. zn. 7301 C jako prodávající (dále jen "ICT Pro") a na straně druhé je zákazník (dále jen "Zákazník").

Podrobné informace o ICT Pro jsou uvedeny na webové stránce https://www.ictpro.cz v sekci "O firmě".

Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Zákazník si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce ICT Pro, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. ICT Pro nebo smluvních partnerů ICT Pro, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Zákazník se rovněž zavazuje, že získané materiály nebude šířit dál a poskytovat třetím stranám anebo je využívat ke své vlastní obdobné obchodní činnosti (vzdělávání).


Přihlášení do kurzu

Přihlášky na kurzy zajišťované školicím centrem ICT Pro jsou přijímány e-mailem nebo prostřednictvím formuláře na webových stránkách. Elektronické přihlášky jsou považovány za závazné. Zařazení všech přihlášených je prováděno podle pořadí došlých objednávek.

Po přihlášení obdrží Zákazník obratem automatické potvrzení o přijetí přihlášky. Nejpozději jeden až dva týdny před zahájením kurzu obdrží Zákazník závazné potvrzení termínu spolu s pozvánkou a dalšími upřesňujícími detaily. V případě, že kapacita zvoleného kurzu je již vyčerpána, budete kontaktováni zákaznickým servisem s nabídkou alternativních termínů konání.


Platební podmínky

Po potvrzení objednávky a termínu školení obdrží Zákazník proforma fakturu na úhradu kurzovného. Platbu je možné provést bankovním převodem nebo na vyžádání platební kartou pomocí platebního portálu společnosti Global Payments s.r.o.

Služby poskytnuté našim stálým Zákazníkům (právnickým osobám) fakturujeme po skončení kurzu, poté co máme jistotu, že vše proběhlo v pořádku a k plné spokojenosti našich Zákazníků. Šetříme tak sobě i našim Zákazníkům čas se zpracováváním zálohových faktur. Fakturu je Zákazník povinen uhradit nejpozději ke dni splatnosti, tj. zpravidla do 14 dnů, pokud není předem dohodnuto jinak.

Ceny kurzů zpravidla zahrnují:

 • služby kvalifikovaného školitele,
 • přípravu školení, popřípadě i přizpůsobení osnovy požadavkům Zákazníka,
 • knižní publikaci k danému tématu, případně studentský manuál v tištěné nebo elektronické podobě (je-li to uvedené ve specifikaci kurzu pod osnovou),
 • zajištění dokumentace ke školení (prezenční listiny apod.),
 • vydání certifikátu o absolvování kurzu,
 • zabezpečení výstupů a zpětné vazby pro zadavatele (na vyžádání),
 • psací potřeby (poznámkový blok a tužka),
 • oběd (ve vybraných restauracích); v případě, že je v ceně kurzu,
 • občerstvení o přestávkách (káva, čaj, sladké a slané pochutiny, minerálky apod.),
 • využívání našich vzdělávacích prostor, strojový čas počítačů atd.

Pro držitele karet Sphere

Pokud jste držiteli platné aktivované karty Sphere, máte nárok na slevu ve výši 10 % z běžné ceny kurzu a slevu 15 % u karet typu VIP. Slevu Sphere nelze kombinovat s dalšími slevami nebo cenově zvýhodněnými akcemi ICT Pro s.r.o. Cenová zvýhodnění kartou Sphere lze uplatnit na otevřené kurzy pro veřejnost, nikoli pro objednání firemního kurzu pro skupinu zájemců z konkrétní společnosti.

Pro uplatnění slevy musíte zadat číslo Vaší karty Sphere do pole „Poznámka“ v přihlašovacím formuláři, pokud se hlásíte přes naše webové stránky, případně uvést do emailu, pokud se hlásíte prostřednictvím emailu. My Vám následně po ověření platnosti karty budeme automaticky účtovat sníženou cenu školení o danou výši slevy.


Storno podmínky

Kurzy a semináře

Bezplatné zrušení kurzu (storno) nebo přesun konání kurzu přijímáme písemně pět a více pracovních dnů před začátkem kurzu. Výjimkou jsou kurzy z oblasti Oracle, Cisco Systems, Citrix, IBM, JBoss, ITIL, Prince2, Sybase, VMware, kde je nutný přesun nebo storno minimálně deset pracovních dnů před datem konání.

Pokud Zákazník oznámí svou neúčast na kurzu dva až čtyři pracovní dny před zahájením kurzu, účtujeme 50% ceny školného. Pokud je účast zrušena jeden a méně dní před zahájením školení, je účtována plná cena školení. U kurzů nezaniká nárok na bezplatné zopakování kurzu v rámci Garance získaných vědomostí. Zákazník tak může bezplatně kurz navšívit při některé z jeho pozdějších realizací.

Pokud by školení bylo pořádáno pouze pro pracovníky zákazníka a bylo by třeba je v dané chvíli odvolat, snažíme se najít jiný, pro všechny přijatelný termín. Naše zákazníky v tomto případě nijak nepenalizujeme. Pokud bychom v takovém případě vynaložili marně prostředky např. na zapůjčení techniky, ubytování lektora apod., snažíme se dohodnout se Zákazníkem na kompenzaci našich nákladů v dalším termínu kurzu.

Školicí centrum si vyhrazuje právo kurz pět dnů před začátkem odvolat (např. pro nedostatek řádně přihlášených studentů). V takovém případě budou všichni zájemci neprodleně informováni a bude s nimi dohodnut náhradní termín konání kurzu. V případě přihlášení studenta na kurz, na který není mnoho zájemců, snažíme se dohodnout na individuálním uzavřeném kurzu za co nejvýhodnějších podmínek pro Zákazníka a přijatelných podmínek pro nás.

Testy a zkoušky

Storno nebo přesun konání testů registrovaných prostřednictvím ICT Pro je možné učinit pouze písemně el.formou, a to nejpozději dva pracovní dny předem a to do 16:00.

Konference a události

Bezplatné storno konference nebo události přijímáme písemně více jak 14 pracovních dnů před začátkem konference nebo události.


Organizace kurzů

Školení standardně probíhají v učebnách Školicího centra ICT Pro v Brně, na ulici Sochorova 38, nebo v Praze, na ulici Líbalova 1. Po vzájemné dohodě pořádáme běžně kurzy i ve školicích prostorách Zákazníka, případně v učebnách našich partnerských výukových středisek nebo v námi či Zákazníkem pronajatých prostorách. Místa konání kurzů školicího centra naleznete na webových stránkách ICT Pro v sekci „Kontakt“.


Reklamační řád

Nárok na uplatnění reklamace

Pozdní příchod lektora o více než 15 minut
Je-li pozdní příchod lektora způsoben vlivy, jež nebyl schopný ovlivnit (zpoždění hromadných dopravních prostředků, dopravní nehoda na cestě, okolnosti způsobené vyšší mocí), nejedná se o pochybení ze strany lektora. Zameškaný čas je možné po dohodě lektora s účastníky nahradit například prodloužením délky školení.

Nedostatečná znalost problematiky
Výklad se odvíjí od osnovy kurzu. Tvoří-li lektor výklad neustálým doplňováním svých vlastních znalostí (vyhledávání základních informací o probírané problematice, vyhledávání příkladů) nebo podává-li lektor mylné či smyšlené informace, jedná se o nedostatečnou znalost problematiky.
Jestliže však lektor (po domluvě s účastníky kurzu) probírá látku nad rámec osnovy, není vyhledávání si informací a příprava příkladu v průběhu kurzu pokládáno za pochybení lektora. Lektor však musí být schopen zhodnotit, zda se nejedná o komplikovanou přípravu, která by zabrala příliš mnoho času.

Nefunkční hardware v učebnách ICT Pro
Výjimka: ICT Pro nenese odpovědnost za hardware v externích prostorách Zákazníka a za vlastní techniku účastníků kurzu.

Nezajištění lektora
Výjimka: ICT Pro nenese odpovědnost za zásah vyšší moci (např. úmrtí lektora, náhlá nemoc, dopravní nehoda apod.)

Zánik nároku na uplatnění reklamace

Jestliže je pochybení na straně Zákazníka, zaniká Zákazníkovi nárok na uplatnění reklamace.

Pro úspěšné absolvování kurzu je potřeba, aby Zákazník splňoval podmínku Předpokládaných znalostí. Předpokládané znalosti pro daný kurz jsou nezbytné pro správné pochopení výkladu. Předpokládané znalosti naleznete vypsány pod osnovou většiny kurzů. Nemá-li nebo nerespektuje-li Zákazník Předpokládané znalosti a přihlásí se do kurzu, není nepřínosné absolvování kurzu Zákazníkem selháním lektora, a tudíž nemá Zákazník nárok na uplatnění reklamace.


Záruka získaných znalostí

Záruka získaných znalostí představuje exkluzivní výhodu určenou všem absolventům standardních otevřených kurzů pořádaných školicím centrem ICT Pro v jejích interních prostorách či na jejích online kurzech. Princip této služby spočívá v možnosti bezplatného zopakování si již absolvovaného kurzu. Podmínkou je nutná registrace do dvanácti měsíců od posledního dne konání absolvovaného školení.

Není možné využívat této garance pro přechod na vyšší verzi školeného produktu. Zákazník opakovaného kurzu již neobdrží bezplatně publikaci či manuál ke školení.


Organizační změny

Školicí centrum ICT Pro si vyhrazuje právo přesunout datum konání kurzu z důvodů, které nemůže ovlivnit (zásah vyšší moci, přerušení dodávky proudu, náhlé onemocnění lektora atd.)

Školicí centrum ICT Pro si rovněž vyhrazuje právo neuskutečnit plánovaný kurz v původně nabízeném termínu a to případě, že není závazně přihlášeno potřebné minimum účastníků. O této skutečnosti bude Zákazník informován nejpozději pět pracovních dní před začátkem kurzu. Toto se nevztahuje na kurzy s označením Garantovaný termín.


Ochrana autorských práv

Je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu společnosti ICT Pro pořizovat a sdílet audio/video nahrávky jak prezenčních, tak i online kurzů. Porušení tohoto ustanovení může být sankcionováno smluvní pokutou ve výši 100 000 Kč.


Ochrana osobních údajů

ICT Pro prohlašuje, že všechny zákazníkem poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a zpracovány pouze pro účely poskytované služby v rámci ICT Pro, která se zavazuje nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Právní základ zpracování osobních údajů splnění povinnosti chránit osobní údaje podle ZOOU (do 24. 5. 2018) a podle GDPR – General Data Protection Regulation (od 25. 5. 2018).

Zákazník podáním přihlášky prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasí se zpracování veškerých svých osobních údajů uvedených v přihlášce, které poskytl ICT Pro, za účelem uzavření smluvního vztahu.

Podrobné informace týkající se zpracování osobních údajů jsou uvedeny v samostatném dokumentu PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ.