Rust (RUST1)

Programování, Ostatní

Kurz seznámí účastníky se základy programovacího jazyka Rust. Je určen vývojářům, kteří již mají zažité běžné programovací koncepty a umí je používat. Soustředí se přitom na postupný výklad syntaxe jazyka a jeho idiomatické používání.
Školení je určeno především pro skupinové firemní kurzy, kde bude osnova dále na míru přizpůsobena vstupním znalostem a potřebám účastníků školení.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Virtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Úvod
  1. Historie a vývoj jazyka
  2. Filosofie a cíle
  3. Rust jako (nejen) systémový jazyk
 • Příprava na vývoj
  1. Seznámení se základními nástroji
  2. Nastavení vývojového prostředí
  3. Další užitečné nástroje
  4. Ekosystém, komunita a zdroje užitečných informací
 • Základní (a obvyklé) koncepty a konstrukty
  1. Základní datové typy, literály
  2. Proměnné a konstanty, binding
  3. Příkazy a výrazy
  4. Konstrukce pro řízení programu (`if`, `for`, `while`, `loop`)
  5. Funkce
  6. Používání a možnosti maker
 • Koncept vlastnictví (ownership)
  1. Vlastnictví a jeho předávání
  2. Reference
  3. Borrowing a jeho důsledky
  4. Rozsah platnosti proměnných (lifetime), destruktor
  5. Copy a Clone typy
 • Složitější datové typy
  1. Jemný úvod do generik
  2. Tuples, tuple structs
  3. Struct
  4. Enum
  5. Array
  6. Slices
 • Řešení absence hodnoty: typ `Option`
  1. Type aliasing: `type`
  2. Implementace funkcí svázaných s typy
  3. Základní kolekce a základní operace s nimi
  4. String a příbuzné typy a základní operace s nimi
 • Pattern matching
  1. Dekonstrukce
  2. Operátor `match`
  3. Zjednodušený matching pomocí `if let`
 • Zpracování chybových stavů
  1. Nezotavitelné chyby, `panic`
  2. Zotavitelné chyby, typ `Result`
 • Organizace kódu
  1. Struktura projektu
  2. Packages, crates
  3. Moduly
  4. Viditelnost
 • Doporučené praktiky
  1. Sématické verzování
  2. Dokumentace
  3. Psaní testů
 • Pokročilé typové konstrukce
  1. Traits
  2. Lifetime v generikách
  3. Generika s omezujícími podmínkami, `impl` typy
  4. Přehled význačných traits, makro `derive`
 • Funkcionální programování
  1. Closures
  2. Iterátory
 • Organizace a správa dat
  1. Fyzická reprezentace datových typů
  2. Halda (heap) a zásobník (stack)
  3. Dynamická alokace: `Box`, `Rc`, `Arc`
  4. Používání `Cow`, `AsRef`
  5. Interior mutability, typy `Cell` a `RefCell`
 • Pattern matching: doplnění syntaxe
 • Pokročilé typové konstrukce pro pokročilé
  1. Object safety, dynamic dispatch vs. monomorphization
  2. Objektově-orientované programování s pomocí traits
  3. Supertraits
  4. Associated types, default type parameters
  5. Method disambiguation, turbofish
  6. Newtype pattern a implementace externích traits
  7. Higher-ranked lifetimes
  8. Exotické typy: Empty Types, ZSTs (Zero-Sized Types), DSTs (Dynamically Sized Types)
  9. Speciální typy: `!`, `()`, `fn`, `Fn`
 • Techniky pro odvážné
  1. Ukazatele (pointers)
  2. `UnsafeCell`
  3. Jak na `unsafe`
 • Základy práce se soubory
  1. Typy specifické pro operační systém (např. `OsString` nebo `Path`)
  2. Souborové operace, abstrakce `Reader` a `Writer` a jejich rozšíření
  3. Automatický resource management v praxi
 • Zachycení chybových stavů pomocí `Error`
 • Úvod do paralelního programování
  1. Význam `Sync` a `Send`
  2. Používání vláken
  3. Komunikace mezi vlákny
  4. Používání `Mutex` a `Arc`
 • Deklarativní makra
  1. Úvod do asynchronního programování
  2. `Future` a konstrukty `async`/`await`
  3. Princip fungování asynchronního runtime
Časový rozvrh:
5 dní (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
,00 Kč ( ,00 Kč včetně 21% DPH)